Kulttuuritalo Martinuksen asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kulttuuritalo Martinuksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 30.11.2021. Viimeisin muutos 30.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Kulttuuritalo Martinus

Vantaan kaupunki / Kulttuuripalvelut

Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veera Kauppi

Sähköposti: martinus@vantaa.fi

3. Rekisterin nimi

Kulttuuritalo Martinuksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai henkilön suostumus.

Tilanvuokrauspalvelun osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tilanvuokrauksen laskutus ja asiakassuhteen ylläpito.

Sivustolla käytettyjen evästeiden osalta käsittelyn tarkoitus on palvelun kehittäminen, sivuston toiminnan varmistaminen, analytiikka ja mainonta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

Kulttuuritalo Martinuksen perustietolomakkeessa:

  • Tapahtumatiedot sisältäen tapahtuman nimen, tapahtuman luonteen, tekniset tarpeet ja aikataulut
  • Asiakkaan yhteystiedot sisältäen organisaation, yhteyshenkilön, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja laskutustiedot

Perustietolomakkeen tietoja säilytetään vain niin kuin on tarpeellista kohdassa 4 mainittujen toimien suorittamiseksi.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Ei-välttämättömille evästeille pyydetään suostumus erikseen evästealustan avulla.

Evästeisiin liittyviä säilytysaikoja ja muita yksityiskohtaisia tietoja voit tutkia erillisellä Evästekäytäntö-sivulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Evästeitä syntyy asiakkaan vieraillessa sivustollamme osoitteessa kulttuuritalomartinus.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Evästealustassa annetun suostumuksen jälkeen analytiikkaan ja mainontaan liittyviä evästetietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille kuten Googlelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet